Рекламация и отказ

Рекламация на стока:

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на изпратен имейл с попълнена Форма за рекламация на закупен продукт, изпратена на email: orders@consilio.bg Рекламации по телефон НЕ се приемат! Рекламацията задължително трябва да е придружена със снимка на повредения/счупения артикул или елемент.

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Консилио ЕООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Консилио ЕООД.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на куриера. Същевременно трябва да се уведоми и служител от отдел онлайн продажби на тел +359 879 030 010 или на email: orders@consilio.bg.
В случай, че потребителят приеме доставената пратка без забележки и съответно не попълни протокол за щети, той автоматично се освобождава от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера в момента на доставката и/или ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел +359 879 030 010 или на email: orders@consilio.bg, потребителят губи всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.

При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

• касова бележка или фактура

• снимков материал

• други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното

Вследствие на рекламацията Консилио ЕООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай че клиентът не предяви рекламация пред Консилио ЕООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от www.consilio.bg продукти е касова бележка и издадена фактура (в случаите, при които сте посочили, че желаете фактура), които ще получите като придружаваща документация към всяка поръчка.


Отказ от закупена стока:


В качеството си на потребител Вие имате право в 14-дневен срок, считано от датата на доставка, да се откажете от поръчката и да върнете стоката, без да дължите обезщетение или неустойка и без да е необходимо да посочвате конкретна причина. В този случай Консилио ЕООД няма никакъв ангажимент да осигури транспортирането на стоката обратно от клиента. Стоката трябва да е със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, книжки и дискове, не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайното погиване или повредждане на стоката се носи изцяло от потребителя.


Възстановяване на заплатените суми:

Консилио ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.
Ако се наложи да Ви възстановим сумата по направена покупка с карта, то това може да стане само с кредитна транзакция по картата, с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства (например в брой или по сметка) не са позволени.


Адрес за връщане на стока при отказ от поръчка:

Консилио ЕООД
гр. Пловдив
ул. Рогошко шосе 8А,
телефон: +359 879 030 010